Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА СТОКИ в БЪЛГАРИЯ

Сключване на договор и приемане на поръчка
Всички наши доставки се извършват съгласно настоящите Общи условия за продажба и доставка. За всяко изменение на настоящите Общи условия за продажба и доставка или за допълнителни уговорки към тях е необходимо писменото ни съгласие с оглед тяхната действителност и важат само за конкретния случай. Настоящите ОУ се прилагат, както по отношение на Договори, сключени в писмена форма, така и по отношение на Поръчки по образец, направени и потвърдени в писмена форма.
Поръчките се подават в писмена форма, чрез и-мейл или факс, по образец на Реалмет МСС Иновейшън Груп и се подписват от клиента или упълномощено от него лице. Заплащането на аванс от клиента се приема за потвърждение на поръчка. Реалмет МСС Иновейшън Груп потвърждава поръчката писмено и дава срок за изпълнение. Клиентът заплаща аванс за резервирано производство, както следва:

- за резервирано производство до 6 седмици: 30% (тридесет процента) от общата стойност на стоките без ДДС

- за резервирано производство до 12 седмици: 20% (двадесет процента) от общата стойност на стоките без ДДС

- за резервирано производство над 16 седмици: 10% (десет процента) от общата стойност на стоките без ДДС

Цени и начин на плащане
Цената на Стоките е цената, уговорена писмено в Договора, Анекс към Договора или Поръчката.
В цената не се включва данък върху добавената стойност върху Стоките. Той се изчислява и посочва отделно във фактурата, съгласно приложимото законодателство.
В цената се включват разноските по натоварването на Стоките, ако тяхното предаване се извършва в складовете на Реалмет МСС Иновейшън Груп, а разходите за транспорт, разтоварване и всякакви извънредни разходи се договарят с Клиента и се начисляват отделно.
Цената се заплаща изцяло от Клиента преди доставката и получаването на Стоките, освен в случаите, в които е уговорено отложено плащане. Реалмет МСС Иновейшън Груп може да издаде проформа фактура, посочваща цената и начина на плащане.
При неспазване сроковете за плащане по наш избор имаме право: 1) да начислим лихва за забава в размер на 8 /осем/ процента върху ОЛП на БНБ и да изискаваме разходите за извънсъдебно изпълнение, както и обезщетение за претърпените от нас вреди или 2) да развалим договора и да изискваме обезщетение за неизпълнение. В последния случай имаме право да претендираме, респективно да задържим като неустойка уговореното авансово плащане, но при всички случаи не по-малко от 25 % от продажната цена. Задължението за плащане на неустойката не ограничава правото ни на претенция за вреди в размери, по-големи от неустойката. Сроковете за плащане започват да текат от датата на фактурирането. Когато сроковете за плащане не бъдат спазени, всичките ни вземания спрямо купувача стават изискуеми от този момент.
Рекламации не са основание за задържане на падежни плащания.
В случай, че цените на Стоките са договорени в чужда валута, фактурирането се извършва по фиксинга на Българска народна банка за съответната валута в деня на предаването на Стоките.

Предаване на стоките
Реалмет МСС Иновейшън Груп уведомява устно или писмено Клиента за готовността си за предаване на Стоките.
Стоките се предават на Клиента франко производствена площадка на Реалмет МСС Иновейшън Груп в гр. Кюстендил, 2500 България или съгласно други условия, уговорени в конкретната поръчка.
Сроковете за доставка са задължителни за нас само в случаите, когато ние изрично сме ги посочили писмено като задължителни. Сроковете за доставка започват да текат от деня на потвърждението (на поръчката) и извършване на авансовото плащане до деня на експедицията от завода. Ако готовността за експедиция е своевременно обявена, устно, чрез и-мейл или факс, това се счита за изпълнение на срока за доставка.
Предаването на стоките по конкретната поръчка се извършва с подписан от страните приемо-предавателен протокол по образец.
Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху Клиента от момента, в който стоките бъдат предадени на Клиента, на упълномощено от него лице или на превозвач (спедитор).
Натоварването в складовете на Реалмет МСС Иновейшън Груп се извършва от и за сметка на Реалмет МСС Иновейшън Груп.
В случай, че Клиента забави получаването на стоките с повече от 100 (сто) дни след договорения за получаване срок, договорът се счита за развален по негова вина. В този случай Реалмет МСС Иновейшън Груп има правото да задържи платения аванс за резервирано производство.

Прехвърляне на собствеността и риска
Собствеността върху Стоките се прехвърля с тяхното предаване и плащането им изцяло, съгласно условията на Договора, Анекса към Договора, Поръчката, Приемо-предавателен протокол или издадената фактура.
Реалмет има право, но не и задължение да получи незабавно връщане от Клиента на Стоките, чиято цена не е платена, да предприеме изпълнение срещу тях по силата на сключен договор, анекс към договор или поръчка, да предприеме действия за защита на правата и интересите си. С подписване на настоящите ОУ, Клиентът дава своето съгласие Реалмет да предприеме действия за получаване владението на Стоките. В случай на връщане на Стоките, Реалмет може да намали дължимите от Клиента плащания със стойността на Стоките към датата на връщане, съобразно състоянието, в което се намират.

Рекламации и гаранции
Клиентът е длъжен незабавно след получаване на Стоките да ги прегледа за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия с Договора, Анекса към Договора или Поръчката, след което да подпише приемо-предавателния протокол или фактурата. Рекламациите за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия могат да бъдат извършени валидно в срок до 3 (три) дни от предаването на Стоките.
Гаранционният срок е 12 месеца и започва да тече от датата на приемо-предавателния протокол.
Гаранцията включва безплатно отстраняване, замяна и монтаж на дефектиралите компоненти, появили се по време на гаранционния срок.

Реалмет не признава гаранцията в случай на:

- направени конструктивни и други изменения;

- направени ремонти от неоторизиран персонал;

- неправилен монтаж на стоките към превозните средства и ремаркета;

- ползване и експлоатация от неправоспособни работници и служители;

- неправилно монтиране и пускане в работен режим;

- неспазване на инструкциите за употреба;

- при удари и претоварвания;

получени вследствие на природни бедствия (мълнии, наводнения и др.) или други причини извън контрола на производителя или форсмажорни обстоятелства.

Освобождаване от изпълнение на договора
Форсмажорни обстоятелства и техните последици ни освобождават от задължението за доставка. Промени в платежоспособността на клиента ни дават право да развалим едностранно договора за продажба или да изискаме авансово плащане или обезпечение. В този случай купувачът отговаря за допълнителните разноски, които са възникнали във връзка с изпълнение на поръчката. 
Връщане или замяна на стоки са възможни само при изрично съгласие на Производителя.

Общи разпоредби
Реалмет МСС Иновейшън Груп има право по собствена преценка да прехвърли, което и да е от своите права и задължения по Договора, сключен с клиента, на трето лице. С подписването на настоящите Общи условия, Клиентът дава неотменимото си съгласие за такова прехвърляне. Клиентът няма право да прехвърля правата и задълженията си по Договора, сключен с Реалмет МСС Иновейшън Груп, на трето лице без писменото съгласие на Реалмет МСС Иновейшън Груп.
В случай, че някой от членовете на Договора или на настоящите ОУ се окаже недействителен, неприложим или невалиден съгласно приложимото законодателство, това няма да доведе до нищожност на целия Договор или на ОУ. Въпросният член ще бъде тълкуван съобразно закона и волята на страните, както и съобразно целите на Договора.
Настоящите Общи Условия са приети и утвърдени от едноличния собственик и управител на „РЕАЛМЕТ МСС Иновейшън Груп” ЕООД и влизат в сила от 01.09.2014 г. Изменения и допълнения от 17.01.2022 г.